Etik İlkeler

Derginin yazar, editör, hakem ve okuyucuyu kapsayan süreçleri the International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), the World Association of Medical Editors (WAME), the Council of Science Editors (CSE), the European Association of Science Editors (EASE), the Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan ilkelere uygun olarak yapılmaktadır.

Klinik, deneysel, ilaç, araştırma makaleleri ve bazı olgu sunumları için World Medical Association Declaration of Helsinki “Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects”, (amended in October 2013, www.wma.net) doğrultusunda Etik Kurul Raporu gerekmektedir. Etik Kurul Raporu veya eşdeğeri resmi onay yazısı, yazarlardan talep edilmektedir.

İnsan üzerinde yapılmış araştırmalarda, prosedür açıklanmalı ve katılımcı onayının alındığına ilişkin bir açıklamaya makalede yer verilmelidir. Araştırma örneklemine dahil edilen katılımcıların kimliklerinin gizliliğini korumak yazar(lar)ın sorumluluğundadır. Katılımcıların kimliğini ortaya çıkarabilecek durumlar için katılımcıdan ya da yasal temsilcilerinden imzalı izinlerinin alınması ve alınan izin onayının dergiye gönderilmesi, ayrıca onay alındığına ilişkin ifadenin makalenin yöntem bölümünde belirtilmesi gerekmektedir.

Hayvan üzerinde yapılmış araştırmalarda, Guide for the care and use of laboratory animals, 8. Versiyon, 2011 veya International Guiding Principles for Biomedical Research Involving Animals, 2012 doğrultusunda Etik Kurul Raporu gerekmektedir. Deneklere ağrı, acı, rahatsızlık verilmemesi gerekmekte olup bu amaçla uygulanan prosedüre makalenin yöntem bölümünde yer verilmelidir.

Makalenin yöntemler bölümünde Etik Kurul Raporu (kurumun adı, onay belge numarası ve tarihi ile birlikte), hasta onamları yazılmalıdır.

İntihal ve Etik Suistimaller

KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi’ne gönderilen makaleler, benzerlik tespiti için ı (CrossCheck tarafından iThenticate) yazılımı ile taranmaktadır. Yazarların intihalin her türünden ve etik suistimal durumlarından kaçınması şiddetle tavsiye edilmektedir.

Yazarlık

Gönderide yazar olarak belirtilen tüm kişilerin ICMJE (www.icmje.org) tarafından önerilen 4 yazarlık kriterini karşılaması gerekmektedir. Bunlar;

1. Çalışmanın kavramsal veya tasarlanma aşamalarına ya da verilerin toplanması/işlenmesi, analizi veya yorumlanmasına önemli katkılar sunmalıdır.

2. Çalışma tasarımının hazırlanması veya içerik için önemli entelektüel/kavramsal eleştirel düzeltmeler yapmalıdır.

3. Yayına hazır hâle getirilmiş çalışmaya onay vermelidir.

4. Çalışmanın herhangi bir bölümünün doğruluğu ve bütünlüğü ile ilgili soruların uygun şekilde araştırıldığını ve çözüldüğünü garanti ederek, çalışmanın her şeyinden sorumlu olduğunu kabul etmelidir.

Yazarlık haklarına uygun hareket etmek için yazar olarak belirtilen tüm isimlerin yazarlık kriterlerini ve niteliği taşıyor olması gerekmektedir. Yazar olarak belirtilen tüm kişilerin yazarlık kriterlerini karşılayıp karşılamadığının belirlenmesi yazarların ortak sorumluluğudur. Yazarlık kriterlerine uygun olmayan katkılar Başlık Sayfası’nda “Teşekkür” başlığı altında belirtilmelidir.

Bu doğrultuda sorumlu yazar(lar), Telif Hakkı Sözleşmesi ve Yazar Katkı Formu’nun taranmış versiyonunu makale gönderme sürecinde sisteme yüklemelidir. Yayın Kurulu tarafından makale değerlendirme sürecinde hayalet/lütuf yazarlık bakımından şüphelenmesi durumunda ilgili makale reddedilecektir.

Çıkar Çatışması Beyanı

KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi; potansiyel çıkar çatışmasına ya da önyargıya yol açabilecek finansal, kurumsal ve diğer ilişkiler dahil mevcut ya da potansiyel çıkar çatışmalarını beyan etmelerini talep ve teşvik eder. Bir çalışma için bir birey ya da kurumdan alınan her türlü finansal destek ya da diğer destekler editörler, yazarlar ve hakemler ile ilgili potansiyel çıkar çatışması vakaları derginin Yayın Kurulu tarafından COPE ve ICMJE rehberleri kapsamında çözülmektedir. Yayın Kurulu ve Yayıncı, yayında reklamı yapılan herhangi bir ürün, bilgi, fikir, görüş veya hizmeti garanti veya tasdik etmemektedir.

1. Araştırma sürecinde ilaç, tıbbi alet, gereç ve malzeme sağlayan veya üreten herhangi bir firmadan maddi veya manevi bir destek alınıp/alınmadığı açıkça belirtilmelidir.

2. Gönderide yer alan tüm yazarların veya aile bireylerinin komite üyeliği, danışmanlık, bilirkişilik, hissedarlık gibi çıkar çatışma potansiyeli olabilecek durumların olup/olmadığı açıkça belirtilmelidir.

3. Gönderinin veri toplama, analiz ve yazım gibi araştırma basamaklarında herhangi bir çıkar çatışması alanının bulunup/bulunmadığı açıkça belirtilmelidir.

4. Gönderinin konusu herhangi bir ticari ürün ise yazar(lar); ürün, ürün üreticisi veya dağıtıcısı ile herhangi bir çıkar ilişkisi olup/olmadığını açıkça belirtilmelidir.

5. ICMJE ilkeleri doğrultusunda hazırlanan Çıkar Çatışması Beyanı tüm yazarlar tarafından imzalanmalı ve sisteme yüklenmelidir.

Telif Hakkı ve Lisanslama

KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, her gönderi için Telif Hakkı Sözleşmesi eklenmesini şart koşmaktadır. Yazar(lar), bu formu imzalayarak makalenin telif hakkını saklı tutmakta ve KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi tarafından yayınlanmak üzere kabul edilmesi hâlinde lisanslanacağını kabul etmektedir.

Alıntı, yazı, tablo, resim ve şekil gibi her türlü materyalin telif hakkıyla korunması durumunda telif hakkı sahibinden alınan ilgili izinle kullanılması gerekmektedir. Bu konudaki hukuki, mali ve cezai sorumluluk yazar(lar)a aittir.

Düzeltme ve Yayından Geri Çekme Talepleri

KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi tarafından yayınlanan makaleler nihai versiyondur. Bu nedenle yayımlandıktan sonra düzeltme talepleri, Yayın Kurulu tarafından COPE yönergelerine göre değerlendirilir.

Yazar isimleri, bağlantıları, makale başlıkları, özetler, anahtar kelimeler ve dijital nesne tanımlayıcılardaki [digital object identifier (DOI)] yazım hataları, bir “erratum” ile birlikte düzeltilebilir.

Yayından geri çekme talepleri de Yayın Kurulu onayına tabidir.

Yayın Hakkı

KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi'nde yayınlanan yazı, resim, şekil ve tablolar yayıncının yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen herhangi bir vasıta ile basılamaz, çoğaltılamaz. Alıntı ve özetlemeler, kaynağı gösterilmek şartıyla bilimsel amaçlar doğrultusunda kullanılabilir. Dergide yayınlanan yazı, şekil ve resimlerden yazarları, ilan ve reklamlardan firmaları sorumludur.

Sorumluluk Reddi

KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi yayınlarında ifade edilen bilgi, fikir ve görüşler Yayın Kurulu ve Yayıncı’nın bilgi, fikir ve görüşlerini değil yazar(lar)ın bilgi, fikir ve görüşlerini yansıtır. Yayın Kurulu ve Yayıncı yazarlara ait bilgi, fikir ve görüşler için hiçbir sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmemektedir.

Açık Erişim Beyanı

KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi içeriğine, tüm araştırmacılar internet aracılığıyla ücretsiz olarak erişebilir. KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, yayın gönderiminde ve basımında herhangi bir ücret talep etmemektedir.